Děkan Právnické fakulty UK výběrové řízení na Katedře jazyků (vyučující právnické němčiny)

Děkan Právnické fakulty UK výběrové řízení na Katedře jazyků (vyučující právnické němčiny)

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 vypisuje

výběrové řízení


na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice
vyučující právnické němčiny na pracovní úvazek 0,5
stanovené týdenní pracovní doby na Katedře jazyků.

 

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání magisterské v oblasti lingvistiky nebo translatologie;
 • Znalost německého jazyka na úrovni C2 nebo rodilý mluvčí;
 • Praxe v oblasti výuky právnické němčiny výhodou;
 • Probíhající nebo dokončené doktorské studium (Ph.D.) výhodou;
 • Absolvování doplňkového studia pro soudní tlumočníky a překladatele v Juridiku výhodou;
 • V případě uchazečů, kteří jsou rodilými mluvčími němčiny, znalost českého jazyka na úrovni B2+ výhodou.
 • Předpokládaný nástup: září 2024

Uchazeči/uchazečky předloží:

 • Přihlášku (forma dopisu, případně motivačního dopisu);
 • Strukturovaný životopis;
 • Doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání a získaných vědeckých hodnostech (pouze v případě, že vzdělání nebo hodnosti nebyly získány na Univerzitě Karlově); pokud bylo vysokoškolské vzdělání ukončeno na zahraniční univerzitě, uchazeč předloží pouze prostou (neověřenou) kopii; 
 • Přehled dosavadní pedagogické činnosti a vědecké činnosti.

Přihlášku s přílohami zašlou uchazeči/uchazečky do 8. března 2024 personálnímu oddělení na 
e-mail personalni@prf.cuni.cz.       
                        

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
děkan

 

 


 

 

The Dean of the Faculty of Law of Charles University
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1

invites applicants to take part in an open hiring procedure
regarding a part-time position of legal German teacher corresponding to 0.5
weekly workload as an academic (lecturer, senior lecturer or associate professor) at the Department of Foreign Languages.

 

Requirements:

 • Completed master’s university degree in linguistics or translation studies; 
 • The German language proficiency at C2 or native level;
 • Previous experience in teaching legal German is an advantage;
 • Completed or ongoing doctoral study (Ph.D. degree) is an advantage;
 • Completed course for court translators and interpreters in Juridikum is an advantage; 
 • In case of applicants who are native speakers of German Czech language proficiency at B2+ level is an advantage.

Expected commencement of employment: September 2024

Applicants are to submit:

 • An application for the position (in the form of a letter, or a motivation letter);
 • Professional curriculum vitae;
 • Documents proving their completed university education and granted scholarly degrees (to be submitted only if the education was completed at a university other than Charles University and scholarly degrees were granted by a university other than Charles University); documents proving education at foreign universities may be submitted as a simple copy without official authentication;
 • An outline of teaching experience; if applicable, a list of publications and research outline. 

Applications along with all attachments are to be delivered by 8 March 2024 to the Personnel Department to email personalni@prf.cuni.cz.


Prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Dean