Vyhlášení 5. věřejné soutěže programu ÉTA TAČR

Technologická agentura ČR vyhlásila 5. kolo veřejné soutěže v programu ÉTA

 

Prostřednictvím programu ÉTA je možné zapojení společenskovědních a humanitních oborů do projektů aplikovaného výzkumu.

Podpořeny budou návrhy projektů, které využijí teoretických východisek, znalostí, zkušeností a výzkumných metod při řešení výzev a příležitostí, jímž člověk a společnost aktuálně čelí a které mají vliv na dynamické proměny současné společnosti.

V rámci programu jsou definovány 4 oblasti:

  1. člověk a společnost
  2. člověk a prostředí pro život
  3. člověk a ekonomika
  4. člověk a společenský systém

Charakteristika oblastí a jednotlivých výzev je součástí přílohy.

Výsledky mohou mít celou řadu podob, v případě práva pak mezi podporované výstupy patří mj. výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (Hleg) či předpisů nelegislativní povahy (Hneleg), metodik, případně odborných knih, statí, článků apod. až po cílené intervence do veřejných politik.

Vzhledem k účelu aplikovaného výzkumu - realizace výstupů v praxi, je v rámci projektu vyžadována účast tzv. aplikačního garanta. Může jím být orgán státní správy či samosprávy nebo právnická či fyzická osoba se sídlem v ČR, která výsledky projektu bude uplatňovat.  Některá ministerstva formulovala problematiku, kterou potřebují řešit a kde by roli aplikačního garanta zastávala. Jedná se o tematické preference, které rovněž přikládáme.

- alokované prostředky pro tuto výzvu představují 250 mil. Kč

- maximální podpora na projekt pak 8 mil. Kč, s intenzitou podpory 80% (tzn. 20% spoluúčast PF)

Počátek řešení: nejdříve 1. dubna 2021 – nejdéle však 1. července 2021

Délka řešení: 12-33 měsíců

Projekt se předkládá elektronicky prostřednictvím aplikace ISTA.

Do 30. 9. 2020 žádáme o deklaraci zájmu o zapojení do soutěže. Minimálně název projektu, představení projektu (současný stav, podstata, přínos a harmonogram návrhu projektu), předpokládanou strukturu řešitelského týmu (případně spolupracující instituce, aplikačního garanta), výstupy a rámcové finanční požadavky sdělte ve stanovené lhůtě na dolejsi@prf.cuni.cz.

Kompletní informace včetně vyhlášení a zadávací dokumentace jsou uveřejněny pod tímto odkazem

Fakultním administrátorem programu je Bc. Kateřina Dolejší, email: dolejsi@prf.cuni.cz, tel.: 221 005 322, kancelář č. 113.

Pro fakultní předkladatele organizuje odd. vědy seminář k přípravě návrhu projektu, který se uskuteční ve středu 16.9.2020 od 16,00 hod. v místnosti č. 412. Účast, prosíme, předem potvrdit administrátorovi na výše uvedený kontakt. 

Aktuality