TA ČR

TA ČR

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Klíčovou strategií TA ČR se stala podpora spolupráce a komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem, který potřebuje inovovat výrobu a k tomu potřebuje znalosti lidí z výzkumných organizací.

V rámci TA ČR existuje několik programů pro podporu výzkumu a vývoje. Ty v Technologické agentuře ČR připravujeme ve spolupráci s ústředními orgány státní správy tak, aby odpovídaly potřebám a koncepcím výzkumu a vývoje.

Výčet programů: ALFA, BETA, GAMA, DELTA, EPSILON, OMEGA, CENTRA KOMPETENCE

Jednotlivé programy se orientují spíše na technické vědy, ale můžeme zmínit program BETA a OMEGA, kde je možné uplatnit vědy společenské:

Program BETA se zaměřuje na veřejné zakázky jednotlivých ministerstev. Hlavním výstupem je výzkumná zpráva. Více informací zde.

Program OMEGA se zaměřuje na aplikovaný výzkum ve společenských vědách. Více informací naleznete zde. Požadované výstupy jsou následujícího druhu:
•N – certifikované metodiky a postupy, včetně specializovaných map s odborným obsahem;
•R – software;
•Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem,
•Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a právních předpisů nelegislativní povahy závazné pro kompetenčně příslušný orgán;
•V – výzkumná zpráva.