Studium jednotlivých předmětů

Studium jednotlivých předmětů

Kontaktní osoba

Pravidla programu Studium jednotlivých předmětů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pro akademický rok 2021/2022

V rámci programů celoživotního vzdělávání nabízí Právnická fakulta možnost studia jednotlivých předmětů. Tento program je určen především k doplnění znalostí a vědomostí absolventů středních a vysokých škol.

  1. V rámci uvedeného programu celoživotního vzdělávání si lze zapsat výhradně studijní předměty vyučované katedrami (ústavy a centry) fakulty. V rámci této formy vzdělávání nelze skládat státní zkoušky, klauzurní práce ani získat ucelené vysokoškolské vzdělání. Výuka probíhá společně se studenty magisterského studijního programu.
  2. Z výběru předmětů jsou vyloučeny povinně volitelné předměty zajišťované katedrou jazyků a studijní předměty zakončené klauzurní prací. Úspěšné vykonání kontrol studia v rámci tohoto programu nezvýhodňuje uchazeče o přijetí ke studiu v magisterském studijním programu.
  3. Požadavky na kontrolu studia studijního předmětu (studijní povinnosti) určují jednotlivé katedry. Kontroly studia koná účastník programu v termínech vyhlášených katedrami. Výsledky kontroly studia předmětu zapisuje pověřený pracovník katedry do Studijního informačního systému.
  4. V případě úspěšného absolutoria alespoň jednoho zvoleného předmětu získá účastník osvědčení o absolvování programu. Osvědčení se vystavuje vždy po skončení akademického roku (říjen) a účastníkům programu se zasílá společně s výpisem vykonaných kontrol studia (studijních povinností).
  5. Program je realizován za úplatu. Úplata za studium jednoho předmětu činí 6 000 Kč. Celková výše úplaty závisí na počtu zvolených předmětů. Jedním předmětem se rozumí jednotlivý studijní předmět např. Občanské právo hmotné I, Občanské právo hmotné II – každý předmět má samostatné označení a zakončení. Při přihlášení předmětů z obou semestrů je možné úplatu hradit po semestrech.
  6. Účastníci programu nemají statut studenta.
  7. Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím informačního systému UK (odkaz níže) od 14. 6. 2021 do 24. 9. 2021. Po tomto datu nelze přihlášku podat. V přihlášce v doplňujících údajích uvede uchazeč zvolené předměty včetně části (např. Občanské právo hmotné II). K přihlášce uchazeč přiloží kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu ve formátu pdf.
  8. Po zaevidování přihlášky obdrží uchazeč výzvu k úhradě úplaty. Úplata musí být uhrazena před začátkem programu (tj. do 30. 9. 2021). V případě rozložení úhrady úplaty po semestrech musí být úplata uhrazena před začátkem semestru, za který se provádí úhrada.
  9. Po zaplacení úplaty obdrží uchazeč e-mailem potvrzení o zařazení do programu. Součástí potvrzení je seznam povolených předmětů a pokyny k získání přístupu do Studijního informačního systému. Zvolené předměty zapíše studijní oddělení do SIS. Prostřednictvím SIS se účastník programu může přihlásit do rozvrhu a na termíny kontrol studia. Kontroly studia zapsaných studijních předmětů (studijní povinnosti) lze plnit do konce akademického roku 2021/2022, tj. do 30. 9. 2022.

Podání přihlášky:

Elektronicky prostřednictvím informačního systému Univerzity Karlovy zde.

Termín podávání přihlášek: od 14. 6. 2021 do 24. 9. 2021.

Zahájení zimního semestru 1. 10. 2021.
Zahájení letního semestru 14. 2. 2022.

Informace o programu:

Studijní oddělení Právnické fakulty
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
kontaktní osoba: Lada Šafrová, tel. 221 005 591, e-mail: safrova@prf.cuni.cz