MV

MV

Ministerstvo vnitra v rámci výzkumu vyhlásilo Program bezpečnostního výzkumu České republiky pro roky 2015-2020 (BV III/1-VS)

Hlavní cíl Programu - Hlavním cílem Programu je zvýšení bezpečnosti státu a jeho občanů s využitím nových technologií a dalších poznatků ve vědě v oblasti identifikace, prevence a ochrany proti nezákonným jednáním, přirozeným nebo průmyslovým pohromám, poškozujícím občany ČR, organizace nebo struktury, statky a infrastruktury.

Dílčí cíle Programu

- bezpečnost občanů

- bezpečnost kritických infrastruktur a zdrojů

- krizové řízení a bezpečnostní politika

Povinné výsledky projektů (minimálně jeden)

- certifikovaná metodika

- výsledky promítnuté do právních předpisů, norem, směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného  poskytovatele, schválených strategických a koncepčních dokumentů politiky výzkumu, vývoje a inovací orgánů státní nebo veřejné správy
- výzkumná zpráva obsahující utajované informace

- další: (patent, software, užitý vzor, průmyslový vzor, poloprovoz, ověřená technologie, prototyp, funkční vzorek)