Meziuniverzitní smlouvy

Meziuniverzitní smlouvy

Univerzita Karlova v Praze (viz. příslušná sekce stránek UK) má uzavřenu celou řadu dvoustranných (v některých případech i vícestranných) dohod s řadou prestižních univerzit po celém světě. S ohledem na konkrétní zaměření těchto dohod o studentské výměně se na každé dohodě obvykle podílí více fakult UK s tím, že konečnou nominaci i výjezdy studentů z jednotlivých fakult má ve své gesci výhradně rektorát UK. V případě, že rektorát vypíše vypíše výběrová řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci meziuniverzitních smluv, na nichž se podílí i PF UK, budou o tom studenti informováni prostřednictvím aktualit zahraničního oddělení na webu PF UK (a rovněž na vývěskách zahraničního oddělení před m.č. 118). Termíny pro výběrová řízení bývají rektorátem vypisovány zpravidla jednou ročně, popř. jednou za semestr (např. v první polovině zimního semestru pro výjezdy, které by se měly uskutečnit v letním semestru).

Na základě výzvy z rektorátu UK organizuje zahraniční oddělení PF UK výběrová řízení pro studenty, kteří se chtějí o daný výjezd ucházet (termín pro odevzdání přihlášek stanoví PF UK s předstihem před termínem rektorátu UK). Výběrová řízení mají obecně podobu pohovoru se všemi kandidáty před komisí složenou z pedagogů PF UK, která poté na základě jazykových a komunikačních dovedností, motivace ke studiu v zahraničí na dané vysoké škole a prospěchu v rámci předchozího studia na PF UK doporučí rektorátu UK obvykle jednoho až dva studenty k oficiální nominaci na partnerskou univerzitu. Ze strany PF UK se však jedná pouze o návrh, neboť konečnou nominaci provádí vždy pouze rektorát UK, který posoudí návrhy na nominaci studentů došlé ze všech fakult UK, které se na dané meziuniverzitní smlouvě podílejí.

PF se v současnosti podílí ve formě studentské mobility na dohodách s: Universidad de Lima (Peru), Universidad Nacional Autónoma de México (Mexiko), Université de Montreal, McGill University (obě Kanada), Univerity of Tsukuba, Kobe University, Waseda University (vše Japonsko), Griffith University, University of Melbourne, University Macquire, University of Queensland (vše Austrálie), University of Otago (Nový Zéland), Lomonosova státní univerzita Moskva, Státní univerzita Petrohrad (obě Ruská federace), mohou se ale naskytnout i další nabídky ad hoc, pro něž rektorát UK nevypisuje výběrová řízení a neprobíhá u nich pravidelná reciproční výměna studentů.

Existuje rovněž řada meziuniverzitních smluv s evropskými univerzitami s tím, že studentská mobilita je ovšem v tomto teritoriu v dnešní době realizována převážně prostřednictvím programu LLP-Erasmus. Rektorát UK nad tento rámec nabízí např. ještě letní jazykové kurzy německého jazyka, popř. další stipendijní programy ve spolupráci s některými partnerskými univerzitami v SRN.

Pro částečné financování studijních pobytů v zahraničí se mohou nominovaní studenti ucházet o podporu z Fondu mobility UK, který je primárně určen právě pro tyto účely. Studenti však musí počítat s tím, že část nákladů zahraničního studijního pobytu budou muset krýt rovněž z vlastních zdrojů (dle současných pravidel navíc nemohou Fond mobility UK využít studenti kombinované formy doktorského studia).

Další přehled nabídek stipendií, která jsou poskytována za spoluúčasti rektorátu UK, je k dispozici na webu rektorátu např. v sekci „Ostatní nabídky a programy“.