Diploma in English Law and Practical Legal Skills

Diploma in English Law and Practical Legal Skills

The British Law Centre’s Diploma in English Law and Practical Legal Skills is run by a charity based at the University of Cambridge, Faculty of Law. It’s members include Lord Carnwath of the UK’s Supreme Court and the Academic Committee is presided over by Professor Richard Fentiman, Dean of the Faculty of Law at Cambridge University.

The Diploma course teaches you core issues of English law (including contract law, tort, trusts and others) and at the same time helps you to build a portfolio of practical legal skills (inc. case management, legal writing, contract drafting, oral advocacy, debating, mooting, interview skills and others).

The Diploma is taught at Charles University, Prague by native-speaker lecturers who visit especially in order to teach the Diploma. The course materials are prepared by experts in their respective fields, including academic staff from Cambridge University and other leading UK Universities.

All teaching is conducted in English in a practical and interactive manner. Whether you wish to practise as a lawyer or simply improve your written and spoken English whilst developing a range of other skills, the BLC helps to make your career goals a reality.

The BLC’s Diploma is well-recognised amongst the legal community (and legal employers), both in the Czech Republic and beyond. BLC graduates have already gone on to excel in a wide variety of professional ways, inter alia by working in most of the major international law firms and a variety of legal institutions (e.g. Czech Advocate-General to the Court of Justice of the EU – Michal Bobek – is a graduate of the BLC in Prague).

To find out more about the Diploma or to apply, please visit our website here. To contact us, please click here.

Diploma in English Law and Practical Legal Skills

Kurz anglického práva a praktických právních dovedností pořádá charitativní organizace British Law Centre (BLC) založená na Právnické fakultě Univerzity v Cambridge. Mezi její členy patří například lord Carnwath z Nejvyššího soudu Spojeného království a předsedou akademického výboru je profesor Richard Fentiman, děkan Právnické fakulty Univerzity v Cambridge .

V tomto kurzu se naučíte základy anglického práva (včetně smluvního práva, občanskoprávních deliktů, tzv. "trustů" a mnoho dalšího) a současně vám pomůže vybudovat portfolio praktických právních dovedností (včetně řízení případů (tzv. case management), právního psaní, draftování smluv, právní argumentace, obhajování, mootcourtů, rozvoj tzv. měkkých dovedností a další).

Diplom vyučují na Právnické fakultě UK v Praze angličtí lektoři, kteří jí navštěvují speciálně za účelem výuky tohoto kurzu. Studijní materiály připravují odborníci v příslušných oborech, včetně akademických pracovníků z Univerzity v Cambridge a dalších předních britských univerzit.

Veškerá výuka probíhá v angličtině praktickým a interaktivním způsobem. Ať už chcete pracovat jako právník, nebo jednoduše vylepšovat svou písemnou a mluvenou angličtinu a rozvíjet řadu dalších dovedností, BLC kurz vám pomůže těchto cílů hravě dosáhnout.

Diplom z kurzu BLC je v právnické komunitě (a to také mezi zaměstnavateli) velmi uznávaný jak v České republice, tak i mimo ni. Absolventi BLC již excelovali v nejrůznějších profesích, například pracují ve významných mezinárodních advokátních kancelářích nebo různých právních institucích (např. Generální advokát České republiky u Soudního dvora EU Michal Bobek je absolventem BLC v Praze).

Chcete-li se dozvědět více o tomto kurzu, nebo se na něj přihlásit, navštivte naše webové stránky zde. Chcete-li nás kontaktovat, klikněte zde.